Hỗ trợ trực tuyến
       
vn en 
Học phí

Học phí áp dụng cho các chương trình của đại học Sunderland căn cứ vào thực tế đào tạo tại các đối tác tại Việt Nam.

Học phí cụ thể của từng Chương trình đào tạo, tham khảo tại đây:

  1. Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

http://www.isneu.edu.vn/Desktop.aspx/Chi-tiet-tuyen-sinh-dai-hoc/Thong_bao/2.viePortal

  1. Học viện Ngân hàng Hà Nội

http://itp.hvnh.edu.vn/6931/news-detail/1321160/tuyen-sinh-khoa-f08-mua-thu-nam-2014/thong-bao-tuyen-sinh-chuong-trinh-dao-tao-cu-nhan-quoc-te-lien-ket-voi-dh-sunderland-anh-ky-mua-thu-2014.html

  1. Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

http://cie.due.udn.vn/sunderland/23/hoc-phi-va-cac-chi-phi-khactuition-and-other-expenses/the-gioi-phang.html

  1. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

http://www.sunderland.edu.vn/vn/chuong-trinh/383/hoc-phi-1405654614.html