Hỗ trợ trực tuyến
       
vn en 
Các Khoa và phòng ban

Khoa đào tạo

Đại học Sunderland có 4 khoa học thuật:

• Khoa Khoa học ứng dụng

• Khoa Nghệ thuật , Thiết kế và Truyền thông

• Khoa Kinh doanh và Luật

• Khoa Giáo dục và Xã hội

Các khoa chịu trách nhiệm cho việc giảng dạy và học tập của sinh viên, phát triển và nghiên cứu học thuật, làm việc với các đối tác trong các lĩnh vực kinh doanh và công nghiệp.

Phòng ban dịch vụ

Đại học Sunderland có 7 phòng ban dịch vụ:

• Dịch vụ học tập

• Cơ sở vật chất

• Nhân sự

• Pháp lý, Quản trị và Đảm bảo kinh doanh

• Marketing và Truyền thông

• Kế hoạch và Tài chính

• Sinh viên và Hỗ trợ học tập

• Tuyển sinh & Quan hệ đối tác

Các phòng ban dịch vụ chịu trách nhiệm duy tri và quản lý các hoạt động của trường.